Smithsonian InstitutionThe Siam Society under Royal Patronage

หน้าแรก

นิทรรศการ 

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3


คณะทำงาน

ผู้สนับสนุน

สั่งจองหนังสือเครื่องราชบรรณาการจากประเทศไทย

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

Model of Puttha Prang (Wat Arun) - Gift of State, 1966
ภาพขยาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มพระราชทานของ
กำนัลสู่สถาบัน Smithsonian ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1880 ในปี 
ค.ศ.1881 หลังจากที่ประเทศไทย และ สหรัฐอมเริกาได้เจรจาข้อ
เปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญา แฮริส ค.ศ.1857 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าฯ มีพระประสงค์ที่จะพระราชทานของกำนัลอีก 
แต่เมื่อทรงทราบว่า เครื่องราชบรรณาการที่เคยพระราชทาน
แก่ประธานาธิบดีมาโดยตลอดนั้น ได้เก็บรักษาไว้ ณ สถาบัน 
Smithsonian จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพระราชทานของกำนัล
ไปให้สถาบันฯ โดยตรง

เป็นที่น่าสนใจว่า สิ่งของที่พระราชทานไปนั้น เป็นของประเภท
เดียวกับเครื่องราชบรรณาการที่เคยพระราชทานในรัชสมัยก่อน ๆ 
อาทิ รงสำหรับรักษาโรคปวดข้อ และโรคผิวหนัง รงทองซึ่ง
ในเมืองไทยใช้เขียนสีทอง สีเสียดเทศประกอบการกินหมากพลู 
กระวานซึ่งเป็นทั้งเครื่องเทศ และสมุนไพรรักษาโรค ยาง ขมิ้น 
เม็ดสำโรง เม็ดแมงลัก เม็ดบัว ยาสมุนไพร และข้าว อาจเป็น
ไปได้ว่าวัตถุประสงค์ในการพระราชทานสิ่งของเหล่านี้ เพื่อแนะนำ
และส่งเสริมสินค้าส่งออกของประเทศ

19th Century Manuscript Cabinet from Wat Rakhang Khosittaram, Thonburi (doors: The Life of Siddhartha)- Gift of State, 1966
ภาพขยายIlluminated Manuscript of the Phra Malai Sutra - Gift of State, 1966
ภาพขยาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทราบผ่าน จอห์น 
ฮัลเดอร์แมน ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยว่า ภัณฑารักษ์มีความ
สนใจในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพิเศษ จึงได้พระราชทานสิ่ง
ของนอกเหนือจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น อันได้แก่ อุปกรณ์จับปลา 
ซึ่งอาจเป็นของสะสมส่วนพระองค์ และธงชาติ ถึงแม้จะมี
พระราชหัตถเลขาเฉลิมฉลองการลงนามในการเปลี่ยนแปลงสนธิ
สัญญาแฮริส แต่ในพระราชหัตถเลขาก็มิได้กล่าวถึงของกำนัลใด ๆ 
ทั้งสิ้นเพียงแต่พระราชทานเมื่อเสร็จสิ้นการลงนาม โดยที่เปลี่ยน
ตัวผู้รับ และรายการสิ่งของกำนัล

เนื่องในพระราชวโรกาสรัชดาภิเษก ในปี ค.ศ.1893 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทาน พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทยฉบับแรกเป็นของกำนัลแก่พันธมิตรทั่วโลกซึ่ง
ในอดีตเคยมีแต่พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ได้จัดส่งพระไตรปิฎกฉบับ พระราชทานเหล่านี้
ตรงไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ โดยผ่านสถานทูตไทยในกรุงลอนดอน (ประเทศไทยยังไม่ได้เปิดสถานทูต
ไทยประจำกรุงวอชิงตัน จน ค.ศ.1901) สำหรับสหรัฐอเมริกาได้ส่งพระไตรปิฎก ฉบับพระราชทาน
เหล่านี้ ไปให้ Smithsonian มหาวิทยาลัย ฮาร์ วาร์ด คอร์แนล และอื่น ๆ อีกหลายแห่งขึ้นบน. . .
ย้อนกลับหน้าต่อไป . . .

ห้องนิทรรศการ 1

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 1833

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดี

ห้องนิทรรศการ 2

ก. ในงานแสดงสินค้าโลก

ข. Centennial Exposition, 1876

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

. ของพระราชทานจากไทยในสมัยปัจจุบัน

ค. ของพระราชทานแสดงมิตรภาพที่ยั่งยืน


Copyright 2000 Smithsonian Institution. All rights reserved.