Smithsonian InstitutionThe Siam Society under Royal Patronage

หน้าแรก

นิทรรศการ 

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3


คณะทำงาน

ผู้สนับสนุน

สั่งจองหนังสือเครื่องราชบรรณาการจากประเทศไทย

ห้องนิทรรศการ 2

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition, St. Louis

Northern Thai Lacquerware Serving Tray - Gift of King Rama V, 1904
ภาพขยาย

กว่าจะถึงปี ค.ศ. 1904 ซึ่งประเทศไทยได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติแล้ว การแสดงในงานครั้งนี้ มีขนาดใหญ่กว่า เมื่อครั้ง
งานแสดงฉลองร้อยปีของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย
ได้สร้างศาลาจัดแสดงขึ้นมาตามแบบวัดเบญจมบพิตร 
ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างไม่นานก่อนนี้

ภายในศาลา ได้จัดแสดงเหรียญตราที่สำคัญ ศาสนวัตถุ 
เครื่องละครไทย และศิลปะชั้นสูง ส่วนงานแสดงการประมง
ผลิตผลจากป่า ตัวอย่างไม้มีค่า เครื่องมือ และผลิตผลทาง
เกษตรกรรมได้จัด แสดงในส่วนอื่น เมื่อเสร็จงานแล้ว 
ได้จัดส่งสิ่งของส่วนใหญ่ที่จัดแสดงคืนให้พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติในประเทศไทย  ในปี ค.ศ. 1889 กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้เข้ามาดูแล และพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เพราะก่อนหน้านี้ 
มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 
และในปี ค.ศ. 1874 ในรัชกาลที่ 5  ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง 
มาในปี ค.ศ. 1887 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพิพิธภัณฑ์ทั้งสองนี้ 
ออกมาตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน คือวังหน้า

Mat with Astrological Sign: Rooster - Gift of King Rama V, 1904
ภาพขยาย

อย่างไรก็ดี สิ่งของที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อาทิ เครื่องจักสาน อุปกรณ์จับปลา จำลองเครื่องมือการ
เกษตร และเครื่องมือโลหะ เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงก็ได้มอบให้สถาบัน Smithsonian โอทิส เมสัน 
ภัณฑารักษ์ ของแผนกมนุษยวิทยา สถาบัน Smithsonian ได้จัดซื้อตะกร้า และเครื่องจักสาน 
เพิ่มเติมอีก 12 ชิ้น ซึ่งในเวลานั้น เมสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักสานของชาวอเมริกันอินเดียน
กำลังวางแผนที่จะศึกษาวัฒนธรรม ต่างถิ่นเกี่ยวกับกรรมวิธีทำเครื่องจักสาน แต่ในที่สุดก็ทำ
ไม่สำเร็จ เพราะเมสันเสียชีวิต เสียก่อนใน ค.ศ.1908


House Boat (Sampan) Model - Gift of King Rama V, 1904
ภาพขยาย

เมื่อถึง ค.ศ.1910 ความนิยมของงานแสดงสินค้าโลกเริ่มถดถอย 
อาจเป็นเพราะมีการแยกแยะที่ชัดเจนระหว่างการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์และงานแสดงสินค้า ประเทศไทย จึงไม่เต็มใจที่
จะยกสิ่งของต่าง ๆ ให้ต่างชาติ เพราะสามารถจัดเก็บรักษา
และศึกษาได้ด้วยตนเอง

หลังจากปี ค.ศ.1904 จึงไม่มีการมอบสิ่งของจากงานแสดงต่าง ๆ แก่สถาบัน Smithsonian อีก 
แต่รัชกาลที่ 5 ทรงทราบว่าเจ้าหน้าที่ของทางสถาบัน และนักวิชาการชาวอเมริกันหลายคน
ได้ให้ความสนใจต่อสิ่งของจากประเทศไทย ในการศึกษาวิจัย เรื่อง มนุษยวิทยา สืบเนื่องมา
จากงานแสดงต่าง ๆ พระองค์ท่านจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานของกำนัลให้สถาบัน Smithsonian 
โดยตรงเลยขึ้นบน. . .
ย้อนกลับหน้าต่อไป . . .

ห้องนิทรรศการ 1

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 1833

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดี

ห้องนิทรรศการ 2

ก. ในงานแสดงสินค้าโลก

ข. Centennial Exposition, 1876

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

. ของพระราชทานจากไทยในสมัยปัจจุบัน

ค. ของพระราชทานแสดงมิตรภาพที่ยั่งยืน


Copyright 2000 Smithsonian Institution. All rights reserved.