Smithsonian InstitutionThe Siam Society under Royal Patronage

หน้าแรก

นิทรรศการ 

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3


คณะทำงาน

ผู้สนับสนุน

สั่งจองหนังสือเครื่องราชบรรณาการจากประเทศไทย

ห้องนิทรรศการ 1
เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกาในแง่ประวัติศาสตร์

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

 

กษัตริย์และประมุขของประเทศในยุโรป ได้รับการยกย่องให้
เท่าเทียมราชสำนักไทย ดังจะเห็นได้จากเครื่องราชบรรณาการ
ที่ทรงส่งไปถวาย พระราชินีนาถวิคทอเรีย และพระราชทาน
แก่ประมุขประเทศฝรั่งเศส ในอดีตราชสำนักไทยได้เคยส่ง
เครื่องราชบรรณาการไปให้สหรัฐอเมริกา แต่สำหรับประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
จะถือตำแหน่งฐานะอย่างไร ?

Thai Silk - Gift of King Rama IV,  1856
ภาพขยาย

นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในระหว่างการเจรจาสนธิสัญญา แฮริส ค.ศ.1857 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ไม่ทรงเห็นด้วยกับการต้องส่งเครื่องราชบรรณาการอีก แต่ควรจะพระราชทานของกำนัลอย่าง
ใดดีเมื่อเสร็จสิ้นการทำสนธิสัญญา ?


Card Addressed to President Franklin Pierce - Gift of King Rama IV, 1856
ภาพขยาย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า 
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ มิใช่กษัตริย์แต่เป็นประมุขของ
ประเทศ จึงควรได้รับพระราชทานพระสาส์น พร้อมทั้ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับขุนนางชั้นสูงแทนเครื่องฯ
สำหรับกษัตริย์ ในขณะที่กษัตริย์แห่งประเทศตะวันตกมัก
ได้รับเครื่องยศประดับอัญมณีเทียบเท่า พระบรมวงศานุวงศ์
ของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ แยกพระราชทาน
ของกำนัล แก่ประธานาธิบดีเพียซ พระองค์ละหนึ่งชุด

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานของกำนัล
ตามราชประเพณี ได้แก่ผ้ายกทอง เครื่องถมทอง โหม่งทองเหลือง 
กลองมโหระทึกทองเหลือง และพานทองเหลือง ของที่เห็นอยู่นี่คือ 
ผ้า, เชี่ยนหมากเครื่องถม, ฆ้องและพาน

Nielloware Betel Set from Phra Pin Klao, 1851
ภาพขยาย


"A Great Siamese Drum Peaked With Silver Peaks" = Gifts of King Rama IV (1856) & King Rama V (1876)
ภาพขยาย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานดาบ กริช 
หอก ทอง 1 คู่ เงิน 1 คู่ กรรไกรตัดจุก กล่องยานัตถุ์ กล้องยานัตถุ์ 
กล่องยานัตถุ์ทอง แหวนเพชร- ตาแมว แท่นขวดหมึกทำด้วยทอง 
ชุดเชี่ยนหมากถมทอง 5 ชิ้น ตลุ่มมุกด์ กลองใหญ่ กลองยาว 1 คู่ 
ผ้ายกทอง 2 ชิ้น ผ้าปูม 4 ชิ้น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานของกำนัลที่ไม่ค่อยเป็นไทยเลย ได้แก่ 
พระราชหัตถเลขาเป็นภาษาอังกฤษทั้งยาวและสนุก (ซึ่งต่างจาก พระราชหัตถเลขาภาษาไทย
ตามปรกติ) และพระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระองค์ และ สมเด็จพระราชินี

ของกำนัลหลักที่พระราชทานได้แก่ เครื่องยศตามราชประเพณีแต่ทรงเพิ่ม กล่อง ยานัตถุ์ กล้อง
ยานัตถุ์ แท่นขวดหมึก และแหวนซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องยศ ตามประเพณี แต่มีคุณค่าในชีวิต
ประจำวัน ของชาวตะวันตก ในคริสต์ศตวรรษที่ 19ขึ้นบน. . .
ย้อนกลับหน้าต่อไป . . .

ห้องนิทรรศการ 1

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 1833

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดี

ห้องนิทรรศการ 2

ก. ในงานแสดงสินค้าโลก

ข. Centennial Exposition, 1876

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

. ของพระราชทานจากไทยในสมัยปัจจุบัน

ค. ของพระราชทานแสดงมิตรภาพที่ยั่งยืน


Copyright 2000 Smithsonian Institution. All rights reserved.