Smithsonian InstitutionThe Siam Society under Royal Patronage

หน้าแรก

นิทรรศการ 

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3


คณะทำงาน

ผู้สนับสนุน

สั่งจองหนังสือเครื่องราชบรรณาการจากประเทศไทย

ห้องนิทรรศการ 1
เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกาในแง่ประวัติศาสตร์

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

 

การแลกเปลี่ยนบรรณาการครั้งต่อไป หลังจากที่ได้ทำสนธิสัญญาโรเบิร์ตส์ในปี ค.ศ. 1833 แล้ว เกิดขึ้น
ในปี ค.ศ.1856 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Bust of H.M. King Mongkut, Rama IV - Gift of King Rama V, 1876
ภาพขยาย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชอยู่นานถึง 
27 ปี  ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์ทรงเป็นนักวิชาการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาสถานการของโลกและประเทศบ้านใกล้
เรือนเคียง ทรงตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องเปลี่ยนแปลง
นโยบายบริหารประเทศ โดยเฉพาะด้านวิเทโศบาย ทั้งนี้เพื่อ
ความอยู่รอดของประเทศ จึงทำให้เกิดสนธิสัญญาหลายฉบับใน
ระยะต้น ๆ รัชสมัยของพระองค์ อาทิ สนธิสัญญาไทย-อเมริกัน
ฉบับใหม่ ซึ่งรู้จักกันในนามของสนธิสัญญา แฮริส (Harris Treaty) 
ตามชื่อของทูตสหรัฐ เทาวเซ็นธ์ แฮริส ผู้มาเมืองไทย ก่อนที่จะไป
รับตำแหน่งกงศุลใหญ่และทูตประจำญี่ปุ่น

สหรัฐอเมริกา ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไทย เพราะอย่างน้อยในเวลานั้น สหรัฐไม่มีนโยบายยึดครอง
ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังประสบความล่าช้าต่าง ๆ ในขั้นตอนของการเจรจา 
เนื่องจากในเวลาเดียวกัน ทูตแฮรี่ ปาร์กส์ ของอังกฤษกำลังเข้ามาแลกเปลี่ยนสัตยาบันของสัญญา
เบาว์ริ่ง (ค.ศ.1855) อยู่ในกรุงเทพพอดี แต่ แฮริส ก็ไม่ได้เสียเวลามากนัก เพราะสามารถใช้สาระสำคัญ
ของสัญญาเบาว์ริง เป็น พื้นฐานในการเจรจา


คำกราบบังคมทูลของ แฮริส ต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงให้
เห็นถึงเจตนารมณ์ของสหรัฐต่อประเทศไทยได้แจ่มชัด

“สยามมีผลิตผลมากมายที่สหรัฐอเมริกาปลูกเองไม่ได้ 
ชาวอเมริกัน ยินดีแลกเปลี่ยนผลิตผล และทองกับเงิน 
กับผลิตผลของสยาม ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางการ
ค้า และมิตรภาพที่ดีต่อกัน”

Envelope for Photograph of King and Queen - Gift of King Rama IV, 1856
ภาพขยาย

ในวันต่อมา แฮริส ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าฯ ด้วยว่า

“สหรัฐอเมริกา ไม่มีอาณานิคมในตะวันออก และไม่
ต้องการจะมี เพราะรูปแบบการบริหารประเทศของ
สหรัฐไม่ส่งเสริมให้มีอาณานิคม ดังนั้น ประเทศ
ตะวันออกไม่จำเป็นต้องระแวงกลัวสหรัฐ ความ
สัมพันธ์ทางการค้าอย่างสันติ ซึ่งมีทั้งการให้และ
การรับผลประโยชน์ต่อกัน เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดี
ของข้าพเจ้าหวังให้เกิดขึ้นแก่ประเทศสยาม และ
นี่คืองานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติ”

Envelope with Gold Seal of Phra Pin Klao - Gift of Phra Pin Klao, 1856
ภาพขยาย


ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม ได้มีการนำเครื่องบรรณาการ
ที่ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ  ส่งมาทูลเกล้าฯ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นขบวน
ทางน้ำ จากท่าเรือไปยังพระบรมมหาราชวัง  นายแพทย์
วูดส์   แพทย์ประจำเรือได้เล่าไว้อย่างละเอียดดังนี้

Bag for Enclosures - Gift of King Rama IV, 1856
ภาพขยาย

“… ราวเที่ยงวัน พวกเราได้ออกเดินทางจากที่พำนัก โดยเรือพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้มารับ เรือนำขบวนบรรทุกวงดนตรี แล้วตามด้วย
เรือที่นำสาส์นจากประธานาธิบดี ประดิษฐานในบุษบกใต้หลังคากัญญา สาส์นดังกล่าว
นี้ห่อหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ลายนูน สีม่วง มีเชือกที่ทำจากไหมพันรอบประทับตราบนครั่ง 
ซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องเงินสลักลายนูนตราประจำประเทศสหรัฐอเมริกา เชือกไหมที่พันห่อยังร้อย
ผ่านตราและกล่องเงินมาเป็นพู่ห้อย ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในกล่องทำเป็นรูปหนังสือห่อหุ้มด้วยสีม่วง
และทอง และมีผ้าซาตินสีเหลืองคลุมอีกชั้น เรือทหารนาวิกโยธิน สองลำ ภายใต้การบังคับบัญชา
ของเรือโท ไทเลอร์ แล่นขนาบสองข้าง ต่อจากนั้น เป็นเรือบรรทุก เครื่องบรรณาการ อยู่ใต้หลังคา
กัญญาติดม่าน ตามด้วยเรือนำทูตเทาวเซ็นด์ แฮริส พร้อมด้วยสาธุคุณ แมททูน (Rev. Mattoon)
ล่ามประจำตัว, มร.ฮิวสกิน เลขานุการส่วนตัว และมีนายท้ายเรือถือธงชาติอเมริกัน ส่วนผู้บังคับการ
เรือ พร้อมด้วยเลขานุการและตัวข้าพเจ้านั่งไปในเรืออีกลำ ต่อจากนั้น ก็เป็นเรือของ
พวกทหารเรือที่มาในคณะ ทั้งขบวนแล่นไปตามคุ้งน้ำยาวเหยียดอย่างน้อยครึ่งไมล์”ขึ้นบน. . .
ย้อนกลับหน้าต่อไป . . .

ห้องนิทรรศการ 1

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 1833

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดี

ห้องนิทรรศการ 2

ก. ในงานแสดงสินค้าโลก

ข. Centennial Exposition, 1876

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

. ของพระราชทานจากไทยในสมัยปัจจุบัน

ค. ของพระราชทานแสดงมิตรภาพที่ยั่งยืน


Copyright 2000 Smithsonian Institution. All rights reserved.