Smithsonian InstitutionThe Siam Society under Royal Patronage

หน้าแรก

นิทรรศการ 

ห้อง 1

ห้อง 2

ห้อง 3


คณะทำงาน

ผู้สนับสนุน

สั่งจองหนังสือ


เครื่องราชบรรณาการจากประเทศไทย

ห้องนิทรรศการ 1
เครื่องราชบรรณาการแก่สหรัฐอเมริกาในแง่ประวัติศาสตร์

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ ค.ศ.1833


Mat su'a wai - Gift of King Rama V, 1904
ภาพขยาย

เครื่องราชบรรณาการที่พระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทาน
แก่ประธานาธิบดีสหรัฐและชาวอเมริกัน ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ที่
สถาบัน Smithsonian มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การ
ทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้น 
เป็นประเทศแรกในเอเซียที่ได้ลงนามในสนธิสัญญากับ
สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่ เฮนรี่ เบอร์นี่ย์ ทูตจากอังกฤษประสบความสำเร็จใน
การเจรจากับประเทศไทยใน ค.ศ. 1829 ประธานาธิบดี แอนดรูว์ 
แจ็คสัน ก็ส่งเอ็ดมันด์ โรเบิร์ตส์ ทูตอเมริกันคนแรกมายัง
ประเทศไทย โดยทางเรือรบอเมริกัน พีค็อก ในเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ.1833 เพื่อเจรจาทำสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์

Betel Baskets - Gifts of King Rama V, 1876 and 1904
ภาพขยาย

การแลกเปลี่ยนบรรณาการระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นส่วนสำคัญของการเจรจาทางการทูต เอ็ดมันด์ โรเบิร์ตส์ 
เตรียมจัดหาบรรณาการมาถวายเป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่เรือ ซึ่งนำบรรณาการจากประธานาธิบดี
สหรัฐ ไม่มาตามกำหนด เรือรบพีค็อกไม่สามารถรอเรือลำดังกล่าวได้ จึงต้องจัดหาสินค้าจากเมืองจีน 
ซึ่งมีคุณภาพด้อยกว่ามาถวายระหว่างรอให้บรรณาการที่จัดเตรียมไว้มาถึง  ส่วนของที่พระราชทาน
ประธานาธิบดี ซึ่งโรเบิร์ตส์ รับแทนนั้น โรเบิร์ตส์บันทึกไว้ว่า เป็นของพื้นเมืองที่แปลกประหลาด ซึ่งแท้ที่
จริงเป็นของมีค่าจากป่าดงดิบของไทย


Prayer Fan, Detail of Ivory Handle - Gift of King Rama V, 1876
ภาพขยาย

แต่ถึงกระนั้น การมาเยือนของ เอ็ดมันด์ โรเบิร์ตส์ ก็ได้สร้างความ
สัมพันธ์อันยืนยาวระหว่างประเทศทั้งสอง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ ค.ศ.1824-1851) ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ให้ร่างสนธิสัญญา ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า “สนธิสัญญาโรเบิร์ตส์”
และต่อมาเป็นที่รู้จักในนามของสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 
ปี ค.ศ.1833 ขึ้น เป็นที่น่าเสียดายว่า เนื่องจากความไม่เข้า
ใจทางวัฒนธรรม และผลิตผลที่พระราชทานไปนั้น เป็นของที่
ไม่คงทน จึงมีแต่เพียงการบันทึกรายการสิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้น
เก็บไว้เป็นประวัติ

เอ็ดมันด์ โรเบิร์ตส์ ได้บันทึกไว้ว่า 

“เมื่อวาน และวันนี้ได้รับสิ่งของพระราชทาน ผ่านเจ้าพระยาคลัง ดังนี้ งาช้าง น้ำตาล 
น้ำตาลปึก พริกไทย กระวาน รงทอง ไม้กฤษณา ไม้ฝาง และคราม”ขึ้นบน. . .
ย้อนกลับหน้าต่อไป . . .

ห้องนิทรรศการ 1

ก. สนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ 1833

ข. สนธิสัญญา แฮริส ค.ศ. 1856

ค. ตำแหน่งฐานะของประธานาธิบดี

ห้องนิทรรศการ 2

ก. ในงานแสดงสินค้าโลก

ข. Centennial Exposition, 1876

ค. 1904 Louisiana Purchase Exposition

ห้องนิทรรศการ 3

ก. ของกำนัลแก่สถาบัน Smithsonian

. ของพระราชทานจากไทยในสมัยปัจจุบัน

ค. ของพระราชทานแสดงมิตรภาพที่ยั่งยืน


Copyright 2000 Smithsonian Institution. All rights reserved.